Skocz do treści

Polityka prywatności

Postanowienia ogólne

 1. Administrator – Magdalena Korczyńska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Twoja Mocna Strona z siedzibą w Starachowicach (27 – 200) ul. Podgórze 48, NIP: 664-197-65-31.
 2. Polityka prywatności – niniejsza polityka zawierająca informacje dotyczące sposobu zbierania oraz przetwarzania danych osobowych przez Administratora.
 3. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 4. Dane osobowe – wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
 5. Podmiot danych – osoba fizyczna,której dotycządane osobowe przetwarzane przezAdministratora.
 6. Przetwarzanie – oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
 7. Strona trzecia – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub podmiot inny niż osoba, której dane dotyczą, administrator, podmiot przetwarzający czy osoby, które – z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego – mogą przetwarzać dane osobowe.
 8. Strona internetowa – strona internetowa https://twojamocnastrona.pl/, której właścicielem jest Administrator.

Kontakt

 1. Z Administratorem można skontaktować korespondencyjne pod adresem: w Starachowicach (27 – 200) ul. Podgórze 48 albo pod adresem e-mail: kontakt@twojamocnastrona.pl
 2. Administrator jest do dyspozycji w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

Przetwarzanie danych osobowych. Cel i podstawa prawna

 1. Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe niezbędne do prawidłowego i zgodnego z właściwymi przepisami prawa realizowania usług, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z zasadą rzetelności, przejrzystości oraz zgodności z prawem.
 3. Dane osobowe są zbierane i przetwarzane przez Administratora w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach oraz w zakresie niezbędnym do ich realizacji.
 4. Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe w następujących przypadkach, celach i na podstawach prawnych:
 1. w przypadku kontaktu za pośrednictwem korespondencji e-mail lub tradycyjnej niezwiązanej z zawartą umową lub świadczonymi usługami, dane osobowe zawarte w tej korespondencji mogą być przetwarzane przez Administratora wyłącznie w celu komunikacji i prowadzenia sprawy, której dotyczy korespondencja. Podanie danych osobowych jest wówczas wymagane jedynie w przypadku, gdy jest to konieczne do prowadzenia danej sprawy poruszonej w korespondencji, a brak podania danych skutkuje brakiem możliwości jej realizacji – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit f) RODO, polegający na prowadzeniu korespondencji kierowanej do niego w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.
 2. w przypadku kontaktu telefonicznego, w sprawach niezwiązanych z zawartą umową lub świadczonymi usługami, Administrator może wnosić o podanie danych osobowych tylko wówczas, gdy będzie to konieczne do obsługi i przeprowadzenia zgłoszonej sprawy, której dotyczy kontakt, a brak podania danych będzie skutkować brakiem możliwości realizacji tej sprawy – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w takim wypadku uzasadniony interes Administratora, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit f) RODO, polegający na konieczności realizacji zgłoszonej telefonicznie sprawy związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą
 3. w przypadku, gdy jest to niezbędne do celów zawarcia i wykonania umowy, w tym do umożliwienia świadczenia usługi, obsługi innych zgłoszeń skierowanych do Administratora (np. przez formularz kontaktowy), kontaktowania się w innych podobnych celach związanych ze świadczeniem usług – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wówczas art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Dodatkowo, gdy przepisy prawa wymagają od Administratora przetwarzania danych osobowych dla celów podatkowych i rachunkowych – podstawą prawną przetwarzania jest wówczas art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
 4. w przypadku kontaktu za pośrednictwem formularzy zgłoszeniowych, w tym formularzy zgłoszeniowych udostępnionych na stronie internetowej (np. zapisu na szkolenia, formularza kontaktowego), w celu udzielenia odpowiedzi na pytania i zgłoszenia w ramach tych formularzy oraz w celu ewentualnego zawarcia i wykonania umowy – podstawą prawną przetwarzania danych stanowi odpowiednio art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, bądź uzasadniony interes Administratora, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, bądź wyrażona zgoda w postaci zgłoszenia za pośrednictwem tego formularza, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 5. w przypadku, gdy jest to niezbędne w celu wypełnienia prawnych obowiązków ciążących na Administratorze oraz realizacji zadań w interesie publicznym (np. przechowywanie dokumentacji podatkowej) – podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
 6. w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami przez Administratora – podstawą przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 7. w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, zabezpieczenia się przed wszelkimi zarzutami i twierdzeniami osób trzecich oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa) przez Administratora – podstawą przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora, o którym mowa art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 8. w przypadku korzystania ze strony internetowej, Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii, w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania informacji zawartych na stronie internetowej Administratora – podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit b) RODO. Ponadto Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii, w celach statystycznych i analitycznych – podstawą przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest uzasadniony interes Administratora, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 9. w przypadku zapisania się do newslettera, w celu wysyłania oferty produktów, informacji o promocjach, informacji o nowych usługach i produktach lub innych informacji mieszczących się w ramach marketingu bezpośredniego – podstawą przetwarzania danych osobowych jest udzielona zgoda, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 10. w przypadku odwiedzenia profili Administratora na portalach społecznościowych, w celu umożliwienia aktywności w danych mediach (np. komentowania, polubienia, udostępnienia), w celu informowania i promowania różnego rodzaju wydarzeń, usług lub produktów, w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony słusznych interesów i praw Administratora albo w celach statystycznych i analitycznych – podstawą przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 11. w przypadku kontaktów biznesowych związanych z prowadzoną działalnością biznesową przez Administratora, w celu inicjowania albo podtrzymywania relacji biznesowych – podstawą przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 12. w przypadku, gdy wynika to z innych prawnie uzasadnionych interesów Administratora – podstawą przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Pliki cookies

 1. Administrator informuje, że strona internetowa wykorzystuje pliki cookies.
 2. Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym (laptopie, smartfonie, itp.), które mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora (cookies własne) lub system teleinformatyczny stron trzecich (cookies stron trzecich).
 3. Pliki cookies wysyłane są na stronę internetową po jej otwarciu i pozwalają na identyfikację użytkownika.
 4. Administrator na stronie internetowej wykorzystuje wyłącznie pliki cookies niezbędne ze względów technicznych oraz pliki cookies stron trzecich służące do celów analitycznych i statystycznych, w tym Administrator wykorzystuje również pliki cookies, które są usuwane po zakończeniu każdej sesji przeglądarki internetowej, czyli jej zamknięciu (cookies sesyjne), oraz pliki cookies, które są przechowywane na urządzeniu końcowym, z którego podmiot danych korzysta, do czasu ich usunięcia z tego urządzenia przez podmiot danych (cookies stałe).
 5. Pliki cookies są używane w celu zapewnienia prawidłowego działania strony internetowej https://twojamocnastrona.pl/ i jej podstawowych funkcjonalności. Pozwalają one na poruszanie się po stronie internetowej oraz prawidłowe używanie jej elementów. Pliki wykorzystywane są w mechanizmie regionalizacji, który jest kluczowy w jej działaniu.
 6. Ponadto Administrator informuje, że korzysta z narzędzi Google Analytics i usług świadczonych przez Google LLC. Narzędzie to służy do pozyskiwania informacji o aktywności podczas korzystania ze strony internetowej https://twojamocnastrona.pl/ i tworzenia raportów aktywności. Informacje zebrane na podstawie plików cookies, dotyczące korzystania z powyżej wskazanej strony internetowej są przekazywane i przechowywane przez Google LLC. Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji podmiotu danych ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji. Szczegóły dotyczące zasad zbierania, przetwarzania i przechowywania danych umożliwienia przez Google Analytics znajdują się pod linkiem: https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=pl.
 7. Wyłączenie wszystkich lub niektórych plików cookies wykorzystywanych na stronie internetowej może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z tej strony internetowej.
 8. Szczegóły w zakresie zbierania, przetwarzania, udostępniania i przechowywania plików cookies mogą zostać zmienione przy użyciu opcji konfiguracyjnych dostępnych w przeglądarce internetowej.

Przekazywanie danych osobowych

 1. Administrator prowadząc działalność gospodarczą i realizując określone cele, w związku z którymi zbiera i przetwarza dane osobowe, może ujawniać podmiotom zewnętrznym (np. podmiotom świadczącym usługi i dostarczającym narzędzia informatyczne, podmiotom świadczącym obsługę księgową, podmiotom świadczącym obsługę prawną, operatorom pocztowym i kurierskim, podmiotom ubezpieczeniowym itp.) te dane, w celu realizacji danego przedsięwzięcia.
 2. Administrator może ujawnić przetwarzane przez niego dane osobowe stronom trzecim, których obowiązek ujawnienia wynika z przepisów prawa, a Administrator jest obowiązany do ich ujawnienia na tej podstawie prawnej.

Okres przechowywania danych

 1. Administrator przetwarza dane osobowe przez okres, który uzależniony jest od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Okres przetwarzania danych może wynikać z zarówno z zwartej umowy, jak również z przepisów, gdy te stanowią podstawę przetwarzania danych osobowych. W przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora dane przetwarzane są przez okres umożliwiający realizację tego interesu albo do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu odnośnie przetwarzanych danych. W przypadku przetwarzania danych na podstawie udzielonej zgody, okres przetwarzania trwa do czasu cofnięcia wcześniej udzielonej zgody.
 2. Administrator zastrzega, że okres przetwarzania danych osobowych może ulec wydłużeniu w przypadku realizacji celu polegającego na ustaleniu i/lub dochodzeniu roszczeń albo obrony przed roszczeniami przez Administratora.
 3. Po upływie okresu przetwarzania dane osobowe są trwale i nieodwracalnie usuwane.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

 1. Podmiot danych ma prawo do:
 1. żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, w tym informacji o ich przetwarzaniu oraz uzyskaniu kopii przetwarzanych danych osobowych,
 2. ich sprostowania,
 3. ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 4. przenoszenia danych – jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub umowy,
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania  jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora lub strony trzeciej, w zakresie wskazanym przez przepisy prawa. 
 1. W przypadku otrzymania sprzeciwu Administrator przestanie przetwarzać dane osobowe w określonych celach, co do których podmiot danych wyraził sprzeciw, chyba że Administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania tych danych osobowych, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności podmiotu danych albo podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami przez Administratora.
 2. Podmiot danych ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących podmiotu danych narusza przepisy dotyczące ich ochrony.
 3. Podmiot danych w celu realizacji przysługujących mu praw może złożyć za pośrednictwem korespodencji tradycyjnej lub korespodencji e-mail żądania określonej treści, bezpośrednio do Administratora lub Inspektora Ochrony Danych. Administrator udziela odpowiedzi na zgłoszone żądania w terminie miesiąca od daty wpływu zgłoszenia, za pośrednictwem formy korespondencji wybranej przez podmiot danych. Administrator zastrzega sobie prawo do wydłużenia powyższego terminu, o czym poinformuje dokonującego zgłoszenia podmiot danych.

Informacja o dobrowolności podania danych osobowych

 1. Administrator wskazuje, że podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
 2. W zakresie przetwarzania danych osobowych, w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, obowiązek podania danych jest wymogiem ustawowym.
 3. W przypadku przetwarzania danych w celach zawarcia i realizacji umowy, jak również realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej, podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zawarcia i realizacji umowy lub udzielenia odpowiedzi na odpowiednie zapytanie złożone za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.
 4. Jeśli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, podmiot danych może cofnąć zgodę w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, dokonanego na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem.

Polityka prywatności obowiązuje od dnia 01.02. 2021 r. Każda aktualizacja polityki prywatności jest publikowana na stronie internetowej https://twojamocnastrona.pl/